Terms of delivery

 

Algemene voorwaarden RallyDash VOF

 

Artikel 1. Algemeen

1.1 Op alle aanbiedingen en door ons aangegane overeenkomsten zijn deze voorwaarden van toepassing.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met RallyDash voor de uitvoering waarvan door RallyDash derden dienen te worden betrokken.

1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen, dat u met onze voorwaarden akkoord gaat.

1.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet, die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.5 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2. Offertes en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief omzetbelasting (BTW).

2.2. Alle voorstellen van RallyDash hebben een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij in de offerte een andere termijn is gesteld. Een offerte vervalt indien het product, waarop de offerte betrekking heeft, in tussentijd niet meer leverbaar is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de klant per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres.

2.4 De klant is de prijs verschuldigd, die RallyDash in haar orderbevestiging heeft medegedeeld.

Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door RallyDash worden gecorrigeerd.

2.5 Alle prijzen op de website van RallyDash zijn vrijblijvend. Zij behoudt zich het recht voor om de prijzen in te trekken. Alle prijzen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen voorbehouden.

2.6 RallyDash kan niet aan haar offertes of prijzen worden gehouden, wanneer de klant redelijkerwijs kan begrijpen, dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

 

Artikel 3. Levering

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt en voor kosten en risico van koper.

3.2 De levertijd bedraagt in de meeste gevallen 1 tot 2 werkdagen.

3.3 Wanneer een overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, niet door RallyDash kan worden gerealiseerd, zal RallyDash de klant hiervan schriftelijk (via e-mail) op de hoogte brengen.

3.4 De klant heeft in geval van overschrijding van een termijn de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via e-mail) te melden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de koper terugbetaald.

3.5 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan deze termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 4. Betaling

4.1 Bij bestellingen kan op de volgende manieren worden betaald:

= via iDEAL (NL)

= vooraf overmaken

= betaling bij afhalen

= netto binnen 8 dagen na factuurdatum (alleen op speciale afspraak)

RallyDash kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst aanpassen.

4.2 In geval van niet tijdige betaling is RallyDash bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te

ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen

volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder inbegrepen.

4.3 M.b.t. overeenkomsten, waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de

overeenkomst niet is voldaan, vervalt het recht op levering en/of vervalt de leveringsplicht.

 

Artikel 5. Retourzendingen

5.1 Geen enkele retourzending wordt aanvaard zonder dat hierover vooraf contact is geweest en geschiedt op kosten van de afnemer, d.w.z. de koper draagt de kosten en het risico van de retourzending.

5.2 Reclames dienen uiterlijk acht (8) dagen na leveringsdatum te zijn ingediend.

5.3 Voor retourzendingen uit het buitenland gelden bijzondere voorwaarden in verband met her-invoer en BTW.

5.4 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling indien het product is gebruikt en/of beschadigd of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle door RallyDash in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van RallyDash totdat volledige betaling door de klant heeft plaatsgevonden.

 

 

6.2 De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om de eigendomsrechten van RallyDash veilig te stellen.

6.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om RallyDash daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

6.4 Voor het geval RallyDash haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan RallyDash en door RallyDash aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden, waar de eigendommen van RallyDash zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 7. Garantie en reclames

7.1 De door RallyDash te leveren produkten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen, die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

7.2 Garantie geldt alleen op nieuwe handelsgoederen en zoals deze door de leverancier/producent, zijn aangegeven. Voor gebruikte goederen en goederen gebruikt in competitie en/of wedstrijdverband vervallen de garantie en recht op retourzending en wordt deze met een coulancebeleid per geval behandeld.

7.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen:

– indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van door Rallydash geleverde produkten.

– indien zonder schriftelijke toestemming van RallyDash door de klant en/of door derden aan de produkten wijzigingen zijn aangebracht danwel zijn getracht aan te brengen.

– indien aan RallyDash produkten andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

De klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden, waarop RallyDash geen invloed kan uitoefenen.

7.4 Eventuele gebreken dienen binnen acht (8) werkdagen na ontvangst goederen schriftelijk (via e-mail) aan RallyDash te worden gemeld.

7.5 Wanneer de klant (tijdig) reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 8. Afkoelingsperiode particulieren of bestellend in de hoedanigheid van particulier.

8.1 Na ontvangst van de bestelling heeft de klant acht (8) kalenderdagen het recht de

koopovereenkomst schriftelijk (via e-mail) te ontbinden en de bestelling te retourneren.

8.2 Eventuele gedane betalingen zullen binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de

retourzending worden terugbetaald.

8.3 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling, indien het product is gebruikt en/of beschadigd of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd.

8.4 De koper draagt de kosten en het risico van de retourzending.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van RallyDash uit hoofde van de overeenkomst met de klant is beperkt tot een bedrag ter hoogte van maximaal de overeengekomen prijs.

9.2 RallyDash is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de klant het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden geleverd of beschikbaar gesteld.

9.3 RallyDash is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of het beroep en/of activiteit van de klant of enige andere gevolgschade.

9.4 De klant vrijwaart RallyDash uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden.

9.5 RallyDash distantieert zich hiermee nadrukkelijk van de inhoud van op aan haar website gelinkte websites van derden.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht

10.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Betwisting: In principe alleen met tussenkomst van een onafhankelijk terzake kundig persoon, op ieder’s kosten, alvorens gerechtelijke stappen, op kosten van de klant, worden genomen.

10.3 Alle geschillen, verbandhoudend met /voortvloeiend uit de met RallyDash aangegane

overeenkomst, en die niet in overleg kunnen worden oplost, worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

1 januari 2020